Development of microsimultion tools for social insurance projections (DEMTOP)

Hlavní cíl projektu je další zlepšení stávajícího dynamického mikrosimulačního modelu (NEMO). Projekt se zaměřuje na implementaci pně financované doplňkové penzijní složky modelu a na zlepšení kvality stávající složky modelu PAYGO.

The main goal of the project is to further improve the existing Czech dynamic microsimulation model (NEMO) of the pension system. The project aims at implementation of the fully funded supplementary pensions strand of the model and at improvement of the quality of existing PAYGO strand of the model.

Dissemination

Within the project Development of Microsimulation Tools for Social Insurance Projections (DEMTOP – VS/2018/0380) a series of dissemination events are being prepared within the framework of the project with the main objective of informing partners in EU countries and EU associated countries about the conclusions and findings of the project as well as the main characteristics of the dynamic microsimulation model – NEMO. 

The presentation of the NEMO model takes the form of technical seminars for experts in the field in each of the participating countries. Separate attention is paid to the data used for the microsimulation model and the indicators used for the analysis. The feedback and experiences of seminars participants is expected and welcomed.

The envisaged dissemination seminar plan:  

Nicosia – October 26th, 2021

Ankara – November 2nd, 2021

Reykjavik – November 25th, 2021

Budapest – December 2nd, 2021

Seminář – penzijní systém a nástroje pro jeho predikci / Seminar – Pension system and tools for its prediction

On 26 October 2021, the first expert seminar was held within the project VS/2018/0380 Development of microsimulation tools for social insurance projections (DEMTOP). The venue was Nicosia, the capital of Cyprus. The seminar was organised by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic with the support of the ERUDICIO Foundation. The implementation of the seminar was supported by the Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance of the Republic of Cyprus. Last but not least, support and active cooperation was provided by the Embassy of the Czech Republic in Nicosia.

The theme of the seminar was to provide information on the DEMTOP project itself, its objectives and outcomes, in particular a detailed presentation of the pension dynamic microsimulation model used for the projections – NEMO. As this was a highly expert seminar, the composition of the seminar participants and the related follow-up discussion and feedback from the participants was quite crucial.

In total, 23 people attended the workshop. The Deputy Director of the Embassy of the Czech Republic in Nicosia, Mr. David Hrdoušek and the Director of the Social Insurance Services Department of the Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance of the Republic of Cyprus, Ms. Evangelia Georgiadou, provided the official opening and welcoming of the seminar participants. Other participants in the seminar included representatives of the Social Insurance Office, representatives of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry, the Federation of Employers and Industrialists of the Republic of Cyprus, the Confederation of Employees of the Republic of Cyprus, Democratic Workers´ Federation of Cyprus, the Union of Civil Servants of the Republic of Cyprus, the Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance of the Republic of Cyprus and advisors to the Minister on social security issues.

At the beginning of the seminar, the participants were introduced to the basic idea of the project and to the scheme and main features of the Czech pension system, including a presentation of its basic pillars, the types of individual benefits and their characteristics and, in particular, the design of the old-age pension. 

Another presentation focused, as mentioned above, on the model used for the projections – the Czech Dynamic Microsimulation Model – NEMO. This system was presented in detail, attention was paid to the data base used for NEMO and the setting of indicators for the analysis. Presentation of the dynamic microsimulation model here.

The final presentation focused on the results of the project – data analysis of the multicriteria decision-making model. A significant part of the presentation was focused on zooming in on the available data – microdata for pension in payment, microdata related to earnings and work history, sickness insurance, relation to other social benefits, etc. The conditions relevant to do the decision to retire or the possibility of combining retirement and work were presented in more detail. Life situations related to caring for a family member were also mentioned, as well as analysis for wage modelling. 

Within each presentation there was discussion and space was created for feedback from participants and possible sharing of local practices and approaches.

 

Dne 26. 10. 2021 se v rámci projektu VS/2018/0380 Rozvoj mikrosimulačních nástrojů pro projekce sociálního pojištění (DEMTOP) uskutečnil první odborný seminář. Místem konání byl Kypr, hlavní město Nikósie. Organizátorem semináře bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky s podporou nadačního fondu ERUDICIO.  Realizace semináře byla podporována Ministerstvem práce, sociálního zabezpečení a sociálního pojištění Kyperské republiky. V neposlední řadě byla podpora a aktivní součinnost poskytnuta velvyslanectvím České republiky v Nikósii.

Tématem semináře bylo poskytnutí informace o samotném projektu DEMTOP, jeho cílech a výstupech, zejména pak detailní představení penzijního dynamického mikrosimulačního modelu využívaného pro projekce – NEMO. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vysoce expertní seminář, zcela zásadní bylo složení účastníků semináře a související návazná diskuse a zpětná vazba účastníků.

Celkem se semináře účastnilo 23 osob včetně tajemníka velvyslanectví České republiky v Nikósii pana Davida Hrdouška a ředitelky odboru služeb sociálního pojištění Ministerstva práce, sociálního zabezpečení a sociálního pojištění Kyperské republiky paní Evangelia Georgiadou, která seminář zahájila a přivítala účastníků semináře. Dalšími účastníky semináře pak byli zástupci Úřadu pro sociální pojištění, zástupce kyperské Obchodní a průmyslové komory, Federace zaměstnavatelů a podnikatelů Kyperské republiky, Konfederace zaměstnanců Kyperské republiky, Unie státních zaměstnanců Kyperské republiky, Ministerstva práce, sociálního zabezpečení a sociálního pojištění Kyperské republiky a poradci ministra pro problematiku sociálního zabezpečení.

V úvodu semináře byli účastnící seznámeni se základní myšlenkou projektu a se schématem a hlavními rysy českého penzijního systému, včetně prezentace jeho základních pilířů, typů jednotlivých dávek a jejich charakteristikou a zejména pak s konstrukcí starobního důchodu. 

Další prezentace se zaměřovala, jak již bylo výše zmíněno, na samotný model využívaný pro projekce – český dynamický mikrosimulační model – NEMO. V rámci prezentace byl tento systém detailně představen, pozornost byla věnována datové základně, využívané pro NEMO a nastavení indikátorů pro zpracování analýz. 

Závěrečná prezentace se zaměřovala na výsledky projektu – analýzu data multikriteriální model rozhodování. Významná část prezentace se zaměřovala na přiblížení dostupných dat – mikrodat pro platby důchodů, mikrodat souvisejících se mzdovou a pracovní historií, nemocností, návazných dávek atp. Podrobněji byly přiblížení podmínky významné pro přijetí rozhodnutí o přechodu do penze či možnosti kombinace starobního důchodu a práce. Zmíněny byly také životní situace souvisejí s péčí o člena rodiny a dále analýza pro modelování mezd. 

V rámci každého příspěvku probíhala diskuse a byl vytvořen prostor pro zpětnou vazbu účastníků a případné sdílení místní praxe a přístupů.

Second seminar / Druhý seminář

 

The second in a series of upcoming workshops held under the project VS/2018/0380 Development of microsimulation tools for social insurance projections (DEMTOP) took place on November 2nd, 2021. The venue was Ankara and was co-organised by the Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK,http://www.sgk.gov.tr/), Social Security Institution Republic of Turkey, whose staff also actively participated in the workshop. The agenda was devoted to an introduction to the issues and an introduction to the Czech pension system, with the main points of the meeting again focusing on the Pension Microsimulation Model for Prediction and the latest findings and outcomes related to the analytical tools developed in the framework of the current project. Traditionally, there was room for discussion and exchange of experiences and insights.

 

Druhý ze série připravovaných odborných seminářů, který se konal v rámci projektu VS/2018/0380 Rozvoj mikrosimulačních nástrojů pro projekce sociálního pojištění (DEMTOP), se uskutečnil dne 2. listopadu 2021. Místem konání byla Ankara a na organizaci se spoluúčastnil turecký Úřad pro sociální zabezpečení – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK,http://www.sgk.gov.tr/), jehož pracovníci se rovněž aktivně semináře zúčastnili. Program se zaměřil na problematiku a na představení českého penzijního systému, hlavní body jednání byly opět zaměřeny především na penzijní mikrosimulační model pro predikce a nejnovějším poznatkům spojených s analytickými nástroji vyvinutými v rámci současného projektu. Tradičně nechyběl prostor pro diskusi a výměnu zkušeností a poznatků.

Seminar in Reykjavík / Seminář v Reykjavíku

 

 

Another expert seminar took place in Reykjavík, Iceland in November 25th, 2021. There were 23 participants present in total. Another two participants/speakers were from the Czech Republic.  There were several organisations from Iceland. Thus, several organisations from Iceland with a focus on pension and social systems were represented at the seminar. Also representatives of the Trade Unions and financial sector attended.

All participants appreciated information presented and deep discussion concerning the technical details of actual microsimulation model took place.

 

Další odborný seminář se konal 25. listopadu 2021 v Reykjavíku. Celkem se zúčastnilo 23 odborníků z Islandu, dva účastníci/přednášející byli z České republiky.  Zástupci domácích institucí reprezentovali zejména organizace, které se zabývají přímo problematikou  důchodových a sociálních systémyů, zastoupeni byli rovněž zástupci odborů a finančního sektoru.

Všichni účastníci ocenili prezentované informace a výstup projektu, zároveň proběhla hluboká diskuse týkající se technických detailů aktuálního mikrosimulačního modelu.

Last seminar in Budapest / Poslední seminář v Budapešti

 

 

The final expert seminar took place in Budapest, Hungary in December 2nd, 2021. Except of speakers from the Czech Republic there were 13 participants present in total. Hungarian participants were from different organisations dealing with social security systems, among which we can mention Hungarian Central Statistical Office, Hungarian State Treasury, Prime Minister Office, University and Government Office of the Capital City Budapest.

During the presentations questions were asked and after the end of the thematic blocks there was a discussion mainly focused on details and deeper information concerning the system presented.

 

Závěrečný odborný seminář se konal 2. prosince 2021 v Budapešti. Kromě přednášejících z České republiky bylo přítomno celkem 13 účastníků z organizací, které se zabývají systémy sociálního zabezpečení, mezi nimiž můžeme zmínit maďarský centrální statistický úřad, maďarskou státní pokladnu, úřad předsedy vlády, univerzitu v Budapešti, Úřad  hlavního města.

Během prezentací byly kladeny dotazy a po skončení tematických bloků proběhla diskuse zaměřená především na detaily a hlubší informace týkající se prezentovaného systému.

Final Conference / Závěrečná konference

 

 

The Final Conference within the project VS/2018/0380 Development of Microsimulation Tools for Social Insurance Projection (DEMTOP) which has been funded with support from the European Commission. The owner of the project is the Czech Ministry of Labour and Social Affairs  took place in Prague, Czech Republic in December 9th, 2021.

The form of the Conference was designed as hybrid to fix it even during the pandemic situation and both presence and on-line participation was ensured. Participants of the Final Conference were experts actively involved in the pension system policy implementation on the expert level or they are in the position of the policy maker, also experts on modelling of systems and financial systems.

Finally, 17 participants attended the conference physically and 12 on-line, institutions represented were mainly: Czech Social Security Administration, Ministry of Finance, Ministry of Labour and Social Affairs, Research Institute for Labour and Social Affairs, DataSentics, Deloitte.

The main thematic blocks which were presented were focused on the Development of multi-criteria decision-making processes in the MoLSA microsimulation pension model, Implementation of the supplementary pension savings scheme into the microsimulation model of the pension system of the MoLSA and Possibilities of using the dynamic microsimulation model of the MoLSA pension system to increase public awareness of future pension entitlements.

The first topic was presented by the representatives from the company DataSentics, another two by the experts from the Deloitte Advisory. The representative of Delloite presented, among other things, the method of implementation for the needs of the project and the behaviour of people in the third pillar, the methods of saving, the method of calculating the payout based on the amount of the fund. The information about extending the tools for preparing models milestones and data was provided.

Examples of the results were presented, with a distribution across the population. Two versions of the graphical representation of the model results were presented: 1/ for the whole population; 2/ cross-sections across the population.

It was clearly pointed out, that there were 2 approaches for the development of multi-criteria decision-making process (DataSentic) and for the supplementary pension saving scheme (Deloitte). For Deloitte company the scope of data and information on the pillar were very limited, the main work focused on the technical correctness of the simulation and function of the model. On opposite data to the first pillar are quite detailed.

Some discussion findings:

  • It would be interesting to have comparisons of different settings of the 3rd pillar
  • As concerns the composition of the fund – made out of own contributions, employer contributions, state support – the influence decreases over time
  • Some space is likely to open up towards pension companies and possibly their individual projections and better overall co-operation – it would be great to have a data concerning the savings decisions of individuals etc.
  • Open is as well the mirroring at the legislation, it seems to be crucial to provide inhabitants with the individual information about pension.
  • There is still a lot of work on data side, at the moment there is only national and pension contribution data, it is not linked – connected (e.g. to educational level). If any pension company should provide data into system, this would need to be legislatively anchored, data individualised, with clear settings of responsibilities and data format. Cases are existing in some of countries within the Europe Union.

 

Závěrečná konference projektu VS/2018/0380 Rozvoj mikrosimulačních nástrojů pro projekce sociálního pojištění (DEMTOP), financovaného Evropské komisí, jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se konala dne 9. prosince 2021 v Praze.

Forma konference byla navržena jako hybridní, aby ji bylo možné uspořádat i během pandemické situace.  Byla tedy zajištěna jak prezenční forma účasti, tak technické řešení pro on-line účast. Účastníky závěrečné konference byli odborníci, kteří se aktivně podílejí na realizaci politiky důchodového systému na expertní úrovni nebo přímo tvoří či ovlivňují tvorbu politik a strategií v oblasti důchodových systémů a systémů sociálního pojištění, dále pak odborníci na modelování systémů a finanční systémy.

Konference zúčastnilo 17 účastníků fyzicky a 12 on-line formou, zastoupeny byly především instituce: Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, DataSentics, Deloitte.

Hlavní tematické bloky, které byly prezentovány na konferenci prezentovány, byly zaměřeny na Rozvoj vícekriteriálních rozhodovacích procesů v mikrosimulačním modelu důchodového modelu MPSVImplementaci schématu doplňkového penzijního spoření do mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV a Možnosti využití dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV k vyšší informovanosti veřejnosti o budoucích důchodových nárocích.

První téma představili zástupci společnosti DataSentics, další dvě odborníci ze společnosti Deloitte Advisory. Zástupce společnosti Delloite představil mimo jiné způsob realizace pro potřeby projektu a způsoby chování lidí ve třetím pilíři, způsoby spoření, způsob výpočtu výše výplaty na základě výše fondu. Byly podány informace o rozšíření nástrojů pro přípravu modelových bodů a údajů.

Byly prezentovány příklady výsledků s rozdělením napříč populací. Byly prezentovány dvě verze grafického znázornění výsledků modelu: 1/ na celou populaci; 2/ řezy napříč populací.

Bylo jasně zdůrazněno, že existují 2 přístupy zpracování, jeden pro vývoj vícekriteriálního rozhodovacího procesu (DataSentic) a druhý pro systém doplňkového penzijního spoření (Deloitte). U společnosti Deloitte byl rozsah údajů a informací o pilíři velmi omezený, hlavní práce se zaměřila na technickou správnost simulace a funkci modelu. Naopak údaje k prvnímu pilíři jsou poměrně podrobné.

Některé poznatky z diskuse:

  • Bylo by zajímavé porovnat různá nastavení 3. pilíře.
  • Pokud jde o složení fondu – z vlastních příspěvků, příspěvků zaměstnavatele, státní podpory – vliv se v čase snižuje.
  • Určitý prostor se pravděpodobně otevírá směrem k penzijním společnostem a případně jejich individuálním projekcím a lepší celkové spolupráci – bylo by skvělé mít k dispozici data týkající se spořících rozhodnutí jednotlivců apod.
  • Otevřená je rovněž otázka promítnutí do legislativy, jako klíčové se jeví poskytnout obyvatelům individuální a korektní informace o penzi.
  • Hodně práce je možné očekávat v oblasti získávání dat, v současné době jsou k dispozici pouze národní údaje a údaje o příspěvcích na důchodové pojištění a vzájemné propojení dat. Nyní nejsou data propojena (např. s úrovní vzdělání). Pokud by měla nějaká penzijní společnost poskytovat data do systému, muselo by to být legislativně ukotveno, data individualizována, s jasným nastavením odpovědnosti a formátu dat. Případy existují i v některých zemích Evropské unie.

https://youtu.be/RCzxgtXqvgo